เกี่ยวกับเรา(About Us)

Our Vision and Mission
บริษัท ธนากรุ๊ป 1995 จำกัด
ภายใต้มุมมองของการหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการลดการตัดต้นไม้ เพื่อเป็นการ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน เพื่อสานต่อกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึง ได้ออกสินค้า สู่ตลาดคือผลิตภัณฑ์ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำแพนด้า นอกเหนือจากการจำหน่าย สินค้า เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เน้นผลิตสินค้าคุณภาพสูง ไม้อัดเคลือบฟิล์ม น้ำตาลธนาวูด (ThanaWoods) ซึ่งคุ้มค่า ต่อการใช้งานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, EN 13986:2004 ทั้งสอง ผลิตภัณฑ์ทางบริษัทการันตีประสิทธิภาพการใช้งานมากกว่า 6 รอบ การใช้งาน สำหรับ์ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ Panda Plywood

วิสัยทัศน์ 
บริษัท ธนากรุ๊ป 1995 จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำไม้แบบก่อสร้างไม้แปรรูปไม้อัดเคลือบฟิล์มพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ไม่เพียงมุ่งเน้นการ จำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

พันธกิจ
    • ต่อประเทศ จะดำเนินการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรณ์ในระยะยาวโดยการจัดหาปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม ต่อสังคมชุมชม จะเป็นองค์การที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจการ โดยปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
    • ต่อผู้ถือหุ้น จะดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์สามารถสร้างกำไรเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีและให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน

    • ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในระดับมาตรฐาน สากล ด้วยราคาเป็นธรรม

    • ต่อคู่ค้า จะดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

    • ต่อพนักงาน จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจใน คุณภาพชีวิตการ ทำงานของพนักงาน ทัดเทียมบริษัทชั้นนำ